Diskriminacija

Svoja ljudska prava imate pravo uživati na ravnopravnoj osnovi s drugim pojedincima. To podrazumijeva i pravo na zaštitu od diskriminacije. Nažalost, do diskriminatornih situacija dolazi u svim sferama života, a diskriminirati mogi javni službenici i pojedinci. Zato je važno znati prepoznati diskriminaciju i braniti svoja prava.

Diskriminacija se događa kada se osobe u usporedivim situacijama tretiraju drugačije isključivo zbog toga tko su, bez objektivnog i razumnog opravdanja. Diskriminacija se najčešće temelji na spolu, rasnom ili etničkom podrijetlu, invaliditetu, dobi, seksualnoj orijentaciji ili vjeri.

primjer Ako Sabor usvoji zakon koji propisuje da muškarci, ali ne i žene, smiju raditi u policiji, to je diskriminirajuće. Ako zakon predviđa jednaku zaštitu, ali državna agencija uskrati naknadu za nezaposlene muslimanima, to predstavlja diskriminaciju. Međutim, ako je mlađi kandidat za posao zaposlen na višu poziciju od starijeg kandidata, to ne mora predstavljati diskriminaciju ako je uspješni kandidat imao bolje obrazovanje i/ili radno iskustvo.

Do diskriminacije može doći i u slučajevima kada se na isti način postupa s osobama čije se situacije bitno razlikuju.

Diskriminacija i ljudska prava

Diskriminacija rezultira isključivanjem i odbacivanjem ljudi te uskraćivanjem njihovih prava. Zato je diskriminacija zabranjena pravom ljudskih prava. U situacijama u kojima je došlo do diskriminacije mogu biti ugrožena i druga ljudska prava, na primjer, pravo na život, zabrana neljudskog ili ponižavajućeg postupanja, pravo na pošteno suđenje i pravo na privatni i obiteljski život. Pročitajte više o diskriminaciji i ljudskim pravima.

O ovom vodiču

Ovaj Vodič objašnjava kako prepoznati diskriminaciju i koja su vaša prava ako ste bili diskriminirani. Učenje o prepoznavanju diskriminacije i o vašim pravima može vam pomoći da se pripremite za djelovanje.

Resursi

Zadnji put ažuriran 18/04/2024